بسمه تعالی

مصاحبه خبری ومطبوعاتی.

 

برای برگزاری یک جلسه مطبوعاتی وخبری اول نیازمندیک خبرنگارمستقل هستیم که شهرداری مشگین شهر باداشتن این خبرنگار خبرهاومصاحبه هارادراسرع وقت برای مردم چه داخل شهروچه درسطح استانی منعکس میکند.

                                                                    

امادرراستای دستورالعملی که استادمحترم تسلیم کرده است پیشنهادوپیش فرضی کوتاه دررابطه با برگزاری مصاحبه خبری درشهرداری مشگین شهرتقدیم میکنم                                                      .

شرط اول برای برگزاری یک مصاحبه خبری برنامه ریزی وتدوین برای این امراست که شرط اساسی دراین بخش میباشد.                                                                                                          

برای این امرمسئول روابط عمومی بایدآن را انجام دهدومطابق باارزش های خبری موجودبرای دعوت خبرنگاراقدام کند.ودرکل کارمصاحبه خبری زمانی به انتهای کامل میرسد که خبرتازه ومهمی دردیدمردم یاشد که بتوان کارمصاحبه راانجام دادوبرای درج وتکثیردرمیان مردم ازطریق رسانه ای جمعی منتقل کردبنابراین طراحی یک روش مدیریتی دردستگاه میتواند سبب وزمینه سازیک مصاحبه خبری ومطبوعاتی شود.                                                                                                             

بنابرین خبرنگار باحضوردر دستگاه اجرایی نسبت به تهیه وانعکاس خبرمربوطه درجامعه اقدام میکند . 

برای اجرای یک مصاحبه خبری خوب اول ارزش خبری مشخص میشود.دو یاسهروز فبل ازبرگزاری مصاحبه خبری از شخص یا نماینده ای که برای مصاحبه بایددعوت شودازطریق تلفن یاارسال دعوت نامه و...اقدام میشودودرتحریراین دعوت نامه اززمان ومکان برگزاری مصاحبه وبحث های مورداستفاده درمصاحبه واهداف مصاحبه استفاده میشودتا مصاحبه شونده بداندکی ودرچه مکانی ازوی مصاحبه به عمل خواهد آمد.ملزومات مکان مصاحبه پیش ازمصاحبه ازقبیل طرزچینش صندلی .نوردهی وپذیرایی باید انجام شود              .                                                                                                   

مسئول روابط عمومی بایدازاول مصاحبه تا آخرمصاحبه این مراسم راهمراهی کند.                           

درحین برگزاری مصاحبه خبرنگاربایدبرمحیط مصاحبه وفضای آن تسلط خاصی داشته باشدتاهیچ مشکلی ازنظر مصاحبه شونده ومصاحبه کننده پیش نیاید.                                                            

ودرآخراین مصاحبه خبرنگاربایدسریعاموارد ونکات مهم وقابل ستایش ازنظرمردم راانتخاب وگلچین کرده وبه اطلاع عموم برساند.                                                                                             

+ نوشته شده توسط یاشار کاوه در شنبه سیزدهم اسفند 1390 و ساعت 6:5 |

بسم تعالی

بهره برداری از پارک سرباز.

 

درابتدابایدبرنامه ریزی های لازم ازقبیل روزوزمان اجرای این برنامه که مناسب بااین شرایط باشدآماده شود.

پی ریزی هماهنگی واحدمربوط به بهره برداری طرح بایدحداقل چهارروز تایک هفته قبل انجام شودتادرروز برگزاری مراسم بهره برداری ناهماهنگی در اجرای مراسم صورت نگیرد.ازدستگاه مرتبط با بهربرداری بااین طرح درخواست میشود تااول دراول مشخصات کلی طرح راآماده کرده وبازبینی تمام جوانب آن را آماده کندودرصورتی که برای اجرای این طرح نیازبه مسئولان بالادست استانی شدچندروزقبل ازبهره برداری این طرح نسبت به دعوت آنهااقدام شود.ودرروزقبل ازاجرای مراسم نسبت به تعیین محل بهره برداری بایدتوسط مسئولان که اکثراروابط عمومی است بازدیدبه عمل آیدتاهیچ ایرادی درمحل اجرای طرح نیاشد.

اگرنیازی به سیستم های صوتی وتصویری ازقبیل بلندگووتلویزیون تبلیغاتی باشدآن راآماده کرد.پیشنهادمیشود اجرای چنین مراسمی درمحیط بازصورت گیردواگرمراسم مراسم کلنگ زنی بودنیازی به چیدمان صندلی وآماده کردن محل سخنرانی نیست وچنانچه مراسم افتتاح یا بهره برداری باشدبرعکس مراسم کلنگ زنی پیشنهاد نمی شود.

پوستروپلاکاردهای مربوط به این مراسم توسط مسئول روابط عمومی بایدآماده شود وباید پیش ازهرچیزپارچه هاومواردی که مربوط به این مراسم است درجای مخصوص وفضای مناسب نصب شود .کارت دعوت برای کارکنان وشرکت کنندگان این طرح باید چندروز قبل از برنامه آماده شود که این کارتوسط مسئول روایط عمومی میسرمبشود.

درهمان روز ازخبرنگارمشگین شهر که زیرنظر صداوسیمای اردبیل مشغول به کاراست پوشش های خبری مناسب راانجام دادند که ازهمه مهمتراین بخش بوده که انجام شده است.باحضورمیهمان های استانی باید مسئول روابط عمومی مراسم راطوری اداره کندکه درشان منطقه باشد.

وبعدازاجرای مراسم نیز باپایان یافتن مراسم نتیجه راآن دستگاه منعکس کرده وعلاوه بر این باید ودر مطبوعات استانی ومنطفه ای وهم در خبرگزاری ها پخش وظبط شود.بخش هایی ازاین طرح در تابلو اعلانات اداره نصب شد.

اجرای چنین مراسمی بازرق وبرق زیادبودجه وقدرت مالی زیاده میطلبد ولی این دستگاه با اختصاص دادن سرمایه اندکی توانست مراسم مطلوبی را ارائه کند.

اجرای چنین مراسماتی درحدمطلوب مسئولان استانی رابه این وامیدارد که دربهره برداری هاوافتتاح وکلنگ زنی های بعدی حمایت های مالی رامبذول فرمایندواین خودقطعا به مفع دستگاه خواهدبودپس مسئولان ومسئول روابط عمومی این دستگاه بایدتلاش خودرادراین راستازیادترکندتاشاهدرشدوپیشرفت دراجرای چنین مراسماتی که به نفع شهرهم هست باشد.

 

 

+ نوشته شده توسط یاشار کاوه در دوشنبه هشتم اسفند 1390 و ساعت 2:16 |

بسمه تعالی

 

برنامه ریزی برای برگزاری مراسم سوگواری تاسوعا وعاشورای حسینی درسالن دو هزارنفری تختی مشگین شهر باحضورکارکنان  وخانواده آنان  به مدت 2ساعت 

 

 موضوع برنامه :برگزاری مراسم تاسوعا وعاشورای حسینی به مناسبت سوگواری سالار شهیدان                                                                        

مقدمه:برگزاری این مراسم ازسوی روابط عمومی طراحی شده ومسئول روابط عمومی در تلاش است تا این مراسم به صورت مطلوب برگزارگردد.

درابتدابامطرح کردن اجرای این مراسم باشهردارودرمیان گذاشتن این مراسم با مسئولان بالا دست موافقت اولیه را دریافت کردیم.

وعلاوه برآن ازحمایت های مالی مسئولان بالا دست درراستای اجرای صحیح وموفق این مراسم بهره گرفتیم.

اجرای این نوع مراسم ها نیازمند بودجه وحمایتهای کافی ست تاهم هزینه طراحی سالن ومکان مناسب این مراسم فراهم شودوهم پذیرایی به صورت مناسب ودرشان این مراسم ونام امام حسین (ع)باشد.تامین این هزینه ها بادستورشهرداروپرداختآن هزینه توسط امورمالی دستگاه میسرشدکه بانوشتن متن اصلی برنامه وهزینه هاودرخواست آن ازبالادستان دستگاه کا بالغ بر3میلیون ریال است کمک گرفتیم .

این مراسم به گونه ست که مسئول روابط عمومی  باتهیه وسائل وابزارهای موردنیاز.طراحی وآرایش سالن اجرای صحیح سیستم های صوتی تصویری .تهیه پلاکادرهاوبنرهای مرتبط با اینمراسم .تهیه پذیرایی برای کارکنان وشرکت کنندگان.ایجادفضای مناسب و...که باید یک روزمانده به مراسم بایدتوسط این مسئول انجام شود.این مراسم باهدف معرفی امام حسین ع ونحوه شهادت برای کارکنان طراحی شده بود.

سفارش وسائل موردنیازبرای این مراسم که شامل بنر وتابلو ها وپلاکادرهای تسلیت بایدیک هفته قبلازشروع مراسم داده شود.کارت دعوت هم به کارکنان وخانواده آنان باید طوری طراحی شود که مناسبت داشته باشد بااین مراسم ازقبیل اجرای تصویرمناسب وطراحی سیاه رنگ وزیبا برروی کارت دعوت ازدیگرکارهایی ست که باید انجام میدادیم تا مخاطب را به سوی این مراسم بکشیم.

مباحث بعدی وقابل تعمل دراین مراسم آن است که نوحه خوان ها ومجری هاوسخنران ها بایددر جای مخصوص  قراربگیرن تا بتوانندباسخنان خودمجلس راگرم کنند.ومجری بایدازسخن وکلام سنگین وسنجیده برای گفته های خوداستفاده کند.همه موارد برعهده خودمسئول روابط عمومی است  هرفدرسالن مراسم باشکوه ترومعنوی ترباشدبه همان میزان معنویت واحدیت مراسم رابیشترمیکند.دراوایل برنامه مسئول روابط عمومی باید کاری کند که نشست وبرخواست کارکنان مشکلی نداشته باشدوایرادی درجابجایی صندلی وجودنداشته باشددرضمن پیشنهاد میشودازصندلی های اداری وسنگین استفاده شود.

دریک روزمانده به شروع این مراسم بایدسالن از نظر روشنایی وسیستم های صوتی وتصویری ومحیط برگزاری مراسم بررسی شودتادرشروع برنامه مشکلی پیش نیاید.نبودامکانات وضعیف بودن امکانات میتواندبرنامه هارا به صورت خسته کننده دربیاورد.

درهمان روز که برنامه شروع شدمسئول روابط عمومی خود همه ایرادهاواشکالات رابرطرف کرد وحال همه چیز اماده شروع یک مراسم خوب شد.برنامه ریزی دقیق وقبلی باعث شد که هیج مشکلی در این مراسم پیش نیاد.

پیشنهادمن این است که هرچقدرتوجه ونگرش مثبت به وظایف روابط عمومی بیشترشودبرنامه های خوب وآینده بهتری برای آن سازمان پیش بینی میشود.ودرضمن بودجه هاوحمایت های مسئولان ازجمله کارسازترین بخش یک برنامه خواهدبود.نگرش.دقت.همکاری.وحدت عمل.پشتوانه خوب واحساس مسئولیت  بیشترازجمله مقدمه هایی ست که نه تنها مسئول روابط عمومی  بلکه مسئولان بالادست نیز خصوصیات وعمل موارد بالاراداشته باشندتاهمیشه شاهدرشدوپیشرفت یک سازمان وکسب وجه واعتباربرای هرسازمانی باشیم 

 

 

+ نوشته شده توسط یاشار کاوه در پنجشنبه چهارم اسفند 1390 و ساعت 22:3 |

بسمه تعالی

 

واحدروابط عمومی متشکل شده از امورفرهنگی وبخش رسیدگی به شکایات که دراطاق مشترک باشهرداربه صورت یکسان وتودرتو میباشد.دراین واحدمسئول روابط عمومی همراه بادومتصدیروابط عمومی  مشغول به کارهستند.ومسئول روابط عمومی خودمسئولیت تمام مراسم وبرنامه هاراانجام میدهد. درروزاول باشرکت درمراسم افتتاح پارک سربازباکلیات مراسم آشنا شدم.                                                                                                   

                                                                                                                                 

 

شهرداری مشگین شهرازبخش های مختلفی تقسیم شده است که عبارتنداز معاون شهردار.بخش روابط عمومی وامورفرهنگی.متصدی های روابط عمومی .اموراداری وکارگزینی.دفترفنی .امورمالی .دبیرخانه                         .اطلاعات.امورحقوقی.واحددرآمدونوسازی.کارپردازی .انبارداری.پلیس ساختمان میباشدکه هربخش وظیفه خاص خودرا دارند.هربخش هم دردرون سازمان وهم دربرون سازمان بامخاطب همان ارباب رجوع درارتباط هستند.                                                                                                                                    

 

 

شهرداری مشگین شهر بادراختیارداشتن یک خبرنگار به کار خود ادامه میدهدواخبارومصاحبه هارا منعکس میکند. خبرهای این دستگاه به صورت مکتوبی درهفته نامه های محلی مانند ساوالان .حقیقت .ونوای ارس اردبیل ودربرخی مواردضروری ازروزنامه کثیرالنتشاربرای درج وتکثیرخبرهای خوداقدام میکنند.روزانه حدود 30تا 40نفرازسایت این ادارهدیدن میکنند.

 

 

 تبلیغات درشهرداری مشگین شهردرسردرب در بانصب پلاکادرها وبنرها درایام مختلف هفته صورت میگیردوهمچنین تبلیغات دراین دستگاه ازطریق هفته نامه های محلی حقیقت وساوالان ونوای ارس اردبیل ودربرخی موارد ضروری ازروزنامه کثیرالنتشاربرای تبلیغات ومزایده ومناقصه های خوداستفاده میکنند.برای اجرای صحیح وکاآمدتبلیغات چندپیشنهاد ارائه میکنم:                                                                          

1)اجرای پژوهش های مربوط به مطالعات اجتماعی وفرهنگی                                       

2)ایجادبانک اطلاعات مربوط به پروژه هاوخدمات قابل ارائه                                      

3)تامین اعتبار برای اجرای پروژ ه های تبلیغاتی                                                      

4)استفاده ازافرادصاحب تخصص                                                                           

5)تدوین عملکرد شهرداری درچهارچوب بروشور وکتاب وجزوه                                  

6)استفاده ازرسانه های جمعی واینترنت                                                                   

 7)پرهیزازتنگ نظری به حوزه فعالیت روابط عمومی وتبلیغات      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط یاشار کاوه در چهارشنبه سوم اسفند 1390 و ساعت 12:31 |

بسمه تعالي

درجهان امروزی که به عصرانفجاراطلاعاتی لقب گرفته مقوله تبلبغات در فرایند تصمیمات اجتماعی سیاسی اقتصادی وفرهنگی نقش اساسی راایفا میکند.لذا لازم است برای نهادینه کردن مفهوم تبلیغات

درزندگی اجتماعی ودرعصر کنونی نگاه علمی ودورازحاشیه وتنگ نظری داشته باشیم .درسازمانهایی مانندشهرداریهاکه ازنظرساختاری وحوزه فعالیت تفاوت اساسی بادیگرادارات ونهادهاداردبرنامه ریزی واجرای پروژه های تبلیغاتی متناسب باساختار فرهنگی واجتماعی وسطح آگاهی شهروندان نیاز به مطالعه وتحقیقات میدانی داردعلیهذابادر نظر گرفتن مقدمه فوق نسبت به بررسی تبلیغات در شهرداری می پردازیم                       

اولا:بایدبین تبلیغات وروابط عمومی تفاوت اساسی قائل شدزیرا تبلیغات زیرمجموعه روابط عمومی است وبرای اجرای تبلیغات درخصوص خدمات ارائه شده توسط شهرداری باید دید علمی داشت واز متخصصان رشته های فوق الذکربهره جست  

ثانیه:شناخت ومطالعه کافی ازمسائل اجتماعی وفرهنگی شهروندان داشت زیرا اجرای تبلیغات درخصوص برخی ازخدمات اگرازروی صداقت وشفافیت نباشد تبدیل به ضدتبلیغ خواهدشدوموجب تبعات اجتماعی برای مجموعه خواهدشد. 

درشهرداری مشگین شهربایدبرای نهادینه کردن تبلیغات صحیح واصولی برای بیان خدمات ودیدگاهها باید ازابزاروتکنیک های مناسب وافرادصاحب تخصص استفاده نمود 

نمیتوان بدون امکانات ونداشتن تخصص انتظار اجرای تبلیغات علمی صحیح راداشت تبلیغات اول فکرودوم ابزاررامیطلبد 

درشهرداری مشگین شهرنیزبانبودامکانات کافی برای امرمهم تبلیغات فقط تبلیعاتی چندازطریق هفته نامه های سیاسی علمی واجتماعی به نام های ساوالان وحقیقت ونوای ارس اردیبل ودربرخی موارد مهم ازروزنامه کثیرالنتشاربرای تبلیغات واطلاعیه های خوداستفاده میکنند.                                                                                                          

بخش دیگر ارائه امورتبلیغی درشهرستان مشگین شهرپلاکاردهای موجوددرسردرب اداره است که مناسبت های مختلف وایام ویژه رایادآوری میکند.وهمچنین تابلوی اعلانات وراهنمای اتاق هادرسالن برای اطلاع ارباب رجوع ازدیگرامکانات محدود تبلیغی دراین اداره است.   

برای اجرای تبلیغات درست درشهرداری بایداصول ذیل رعایت گردد:                            

1)اجرای پژوهش های مربوط به مطالعات اجتماعی وفرهنگی                                      

2)ایجادبانک اطلاعات مربوط به پروژه هاوخدمات قابل ارائه                                      

3)تامین اعتبار برای اجرای پروژ ه های تبلیغاتی                                                       

4)استفاده ازافرادصاحب تخصص                                                                         

5)تدوین عملکرد شهرداری درچهارچوب بروشور وکتاب وجزوه                                  

6)استفاده ازرسانه های جمعی واینترنت                                                                   

7)پرهیزازتنگ نظری به حوزه فعالیت روابط عمومی وتبلیغات                                    

برهمین اساس با توجه به عدم امکانات درشهرداری وفاقد دانش کافی درزمینه تبلیغات دربررسی اجمالی ازمحبط اذاری شهرداری وپروژه های اجرا شده ودردست اقدام نسبت به عکاسی ازپروژه های اجرا شده درنقاط مختلف شهر برای جمع بندی ودرج در مطالب تبلیغی متناسب با موضوع عکس هااقدام شده که به پیوست ارائه می شود.                                  

 

 مراسم كلنگ زني

 افتتاح پارك سرباز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط یاشار کاوه در شنبه بیست و نهم بهمن 1390 و ساعت 11:28 |

بسم تعالی

امروز تخصص درزمینه های علمی وعملی با توجه به پیشرفت همه جانبه وروزافزون علوم وفنون مختلف امری اجتناب نا پذیر است رشته علوم وارتباطات اجتماعی روابط عمومی ازاین تحولات بی نصیب نمانده وضرورتتحقیقات ومطالعات در مورداین رشته نیزکاملا احساس می شودواز آنجا که گسترش کیفی ارتباطات جمعی وتوسعه کمی وسایل ارتباطی وبدنبال آن سرعت انعکاس رویدادها باتوجه به گسترش وسایل وابزارتکنولوژی دررقابت های حرفه ای هرروز قوی تر میشود وتخصص درزمینه روابط عمومی که به عنوان هنر ارتباطات امری است غیر قابل انکار در بررسی نظام اطلاع رسانی در رشته روابط عمومی نیاز به مطالعه وتلاش وکوشش علمی وعملی دررشته موصوف می باشد این نکته رابایداذعان داشت که فقط کارشناس روابط عمومی می تواند باداشتن علم وتجربه کارروابط عمومی وتنظیم فرایند یابه عبارتی نظام اطلاع رسانی یک سازمان ویا یک مجموعه بزرگی نظیرشهرداری راترسیم نماید درغیراین صورت یادرصورت برداشت غلط از مفهوم روابط عمومی نظام اطلاع رسانی شهردارینظامی ناکارآمدخواهدبودکه درنتیجه عملکرد منفی وبازخورد مناسبی درنزد افکارعمومی نخواهد داشت وبیشتر تبعات منفی خواهد داشت وبنابراین باتوجه تخصص ومفاهیم علمی درسیستم اطلاع رسانی باید یک الگوومدل ارتباطی واطلاع رسانی در شهرداری مشگین شهر ترسیم شود زیراشهرداریهابه عنوان منبع تامین کننده خواسته های بی شمار شهروندان در زمینه های عمرانی.فرهنگی .واطلاع رسانی میباشدچون که شهرداریها فراتراز یک نهاد خدماتی گام نهاده وبه عنوان یک نهاد اجتماعی ایفای نقش مینماید دربررسی عملکرد روابط عمومی شهرداری مشگین شهر درشش ماهه گذشته ارتباط دوسویه بامطبوعات وهفته نامه ها ی محلی واستانی برقرار گردید ونسبت به ارائه عملکرد شهرداری بارویکرد برقراری ارتباط باافکار عمومی وشهروندان اقدام گردید.نکته قابل تامل اینکه روابط عمومی بایدنکات تنظیم خبر وبه عبارتی باتکنیک های خبرنویسی آشنایی کافی داشته تااخباری که به صداوسیما ومطبوعات ارسال میگردد تائید فنی شود.برابربررسی انجام یافته درحوزه روابط عمومی شهرداری نیاز دارد نسبت به تقویت روابط عمومی الکترونیکی وراه اندازی نشریه درون سازمانی یا (داخلی)برقراری ارتباط دوسویه باروزنامه های سراسری وکثیرالانتشاراقدانات شایست انجام ومنتج به نتیجه گردد.

شهرداری مشگین شهرفقط ازطریق هفته نامه های خود ودربعضی مواقع مهم وضروری ازروزنامه کثیرالنتشاربرای اطلاع رسانی برنامه های خود اقدام میکنند. وبه تازگی اقدامی تحت عنوان ماه نامه شهرداری درنظراست که بعدطی مراحلی دربطن شهرداری گنجانده خواهد شد.

شهرداری مشگین شهربادراختیارداشتن یک خبرنگار کارهای انتقال اطلاعات را درحدمطلوب انجام میدهد.

دراین دستگاه اطلاع رسانی به کارکنان واشخاص مهم ازطریق دعوت نامه به اطلاع میرسد.به تازگی سامانه پیام کوتاه تحت عنوان واریزحقوق کاکنان به تلفن همراه هرکارکن ارسال می شودوکارکنان ازواریز حقوق ماهانه خودمطلع میشوند.هفته نامه های محلی اعم از هفته نامه خیاو0ساوالان0حقیقت وروزنامه استانی ارس ویک روزنامه بنام روزنامه وراوی نام قدیم مشگین بدلیل برخی مواردتعطیل شد که روزانه چندخبر ازطریق روابط عمومی جمع آوری میشود وبعدیک هفته درهفته نامه های فوق الذکربه چاپ میرسند. تعدادبازدیدهایی که ازسایت خبری شهرداری مشگین شهرانجام شده است که آمارجالبی ست روزانه 30تا40 نفربازدیدکننده دارد 0واین به این دلیل است که هیچ خبرانعکاس پذیروخبرتازه ای وجودندارد که بخواهدمخاطب رابه سمت خودش بکشاند.

خبرهادرسایت meshkin sity.ir منعکس میشود./

 

+ نوشته شده توسط یاشار کاوه در پنجشنبه بیست و چهارم آذر 1390 و ساعت 11:41 |

بسمه تعالی

درهفته دوم با در نظر گرفتن برنامه علمی درس کارورزی رشته روابط عمومی که از ناحیه دانشگاه صادر گردیده پس از طی فرایند مربوط به معارفه نسبت به مطالعه مجموعه کتابها ومنابع موجود در شهرداری جهت اشنایی بیشتر با وظایف ذاتی شهرداری اقدام نموده ودر بازدیدی که از واحدهای شهرداری وتعامل دوسویه ومراجعین وماموریت شهرداری در حوزه اداری ومالی وخدماتی وعمرانیوفرهنگی اطلاع رسانی وآشنایی باسلسله مراتب اداری شهرداری وارتباطات برون سازمانی ودرون سازمانی داشته نسبت به تعامل وهمکاری با کارشناس روابط عمومی وامور اداری اقدام گردید ونسبت به طراحی فرم مربوط به ارائه اخبار وعملکرد شعبات شهرداری جهت تجزیه تحلیل اطلاعات ودرج درفرم ارسالی از ناحیه روابط عمومی اقدام گردید.

شهرداری مشگین شهرمتشکل از قسمتها وبخش های مختلف اعم ازمعاون شهرداروامورمالی0امور کارپردازی0امورفرهنگی0دفترفنی0دبیرخانه0دفترعمرانی0پلیس ساختمان0امرحقوقی0انبارداری0دفترمستقل اطلاعات0واحددرآمدونوسازی0اموراداری وکارگزینی ویک واحدمستقل برای امورات تبلیغی اعمئ از تحریرپلاکاردوامورات چاپی مانندبنرو...رادراین دستگاه یعنی همان شهرداری مشگین شهرنام برد.

شهرداری وظیفه نظارت بررفتارشهروندی شهروندان که همان نظارت بر نظافت ومحیط شهراست رابرعهده دارد.ایجادفضایی مناسب یرای شهرازنظر محیطی وتوریستی وایجاد امکانات رفاهی وتفریحی ورسیدگی به جداول شهری وآسفالت شهرورسیدگی به ساخت غیرقانونی منازل وساختمان ها ونظارت بر زمین های روستایی وشهری و...ازجمله وظایف مهم شهرداری به شمار می آید.

وحال به وظایف دیگربخش های شهرداری کا درفوق نام برده شدمی پردازیم: امورمالی:برای رسیدگی به حسابداری وحسابرسی سازمان برای واریز حقوق کارکنان وبازنشستگان.امورکارپردازی:برای رسیدگی به کارهای اداره اعم ازخریدابزارها ووسائل موردنیازخودروهاوداخل سازمان مانندچاپگرهاومیزووتمام اقلامی که دریک دستگاه یااداره مورد نیازاست ازوظایف مسئول بخش کارپردازی است.دفترفنی:نظارت براجرای صحیح ساخت وسازساختمان وصدور قانونی نقشه وتائید آنوهمچنین این بخش به طورمجزا یک نفر کارشناس برای اندازه گیری متراژزمین وتشخیص محدوده بودن آن درشهریاخارج شهرازجمله مزیت این بخش میباشد.دبیرخانه:برای رسید وثبت نامه هاودستورالعمل ها وثبت دردفترثبت مخصوص اداره وپیوست آن به سایرواحدهای مربوطه وهمچنین دراتاق دبیرخانه دونفرتاپیست یک آقاویک خانم برای تایپ نامه هاومرخصی های کارکنان و...مشغول به کارهستند.

پلیس ساختمان:مسئول رسیدگی به ساخت وساز غیرقانونی ساختمان ها به طورشبانه روزی همراه با یک نفر مامورکلانتری می باشد.امورحقوقی:مسئول رسیدگی به شکایات مردمی ودعاوی ملبین اداره وارباب رجوع دررابطه با زمین ساختمان وصدمعابرومغازه هاو...میباشدراانجام میدهد.انبارداری :که درپشت حیاط شهرداری درزیرزمین قراردارد مسئول خریداری وپخش اقلام مصرفی کارکنان براساس اعلام وزارت بازرگانی به صورت کوپن یاپولی است را انجام میدهدوهمچنین ابزارووسائلی که خراب یامورد استفاده نیست رادر انبارمخصوص نگهداری میکند.دفتراطلاعات:این بخش که درحیاط ودردرب وورودی شهرداری است مسئول رسیدگی به تماس های دریافتی وخروجی ازاداره راتنظیم یابرای وصل به داخل بنابه درخواست کارکنان انجام میدهد وهمچنین نیازهای ارباب رجوع ازجمله راهنمایی رانیزبرعهده دارد.درکل مسئول نظارت برامورمخابراتی است.واحددرآمدونوسازی:دراین بخش مسئول درآمدونوسازی امورات مربوط به به عوارض شهرداری عوارض خودروها وساختمتن هاومالیات وعوارض پیاده روها عوارض مربوط به تبلیغات بازاری کسبه هاوتیزرهای تبلیغی رابرعهده دارد.امراداری وکارگزینی :مسئول رسیدگی به چگونگی استخدام وبازنشستگی کارکنان و...رابرعهده داردوهمچنین روابط عمومی زیرنظرمستقیم امراداری کارمیکند.

 

 

+ نوشته شده توسط یاشار کاوه در پنجشنبه دهم آذر 1390 و ساعت 10:41 |

بسمه تعالی

باعنایت به مطالب ارائه شده در خصوص واحد کارورزی که توسط استاد گرامی جناب آقای میردولت موسوی در طول ترم ارائه شده است اینجانب یاشار کاوه دانشجوی روابط عمومی درراستای انجام وظایف علمی خودبرای گذراندن واحدعلمی وکارورزی رشته روابط عمومی پس ازطی مراحل اداری وصدورمعرفی نامه حضورخودرادرشهرداری مشگین شهراعلام نموده وپس از شناسایی نسبت به معرفی به واحد روابط عمومی جهت شروع کارورزی اقدام گردید ودربدوامرتوسط روابط عمومی شهرداری با ساختارنیروی انسانی ومدیریت شعبات شهرداری ووظایف ذاتی شهرداری آشنا شده وطی مذاکرات انجام یافته بااموراداری شهرداری وروابط عمومی وارائه نقطه نظرات ویافته های علمی خواستار همکاری بیش از پیش عوامل محترم شهرداری با اینجانب شدندودر ادامه اینجانب با شهردار محترم مشگین شهرنشستی داشته وآمادگی خود را برای همکاری لازم درزمینه روابط عمومی اعلام نموده ام.

واحدروابط عمومی مشگین شهرمتشکل از مسئول روابط عمومی ودو نفرمتصدی روابط عمومی که دراطاق مشترک باشهردار درفعالیت است.دراین واحدمسئول روابط عمومی فقط کارهایی که دروظیفه آن میباشد راانجام میدهدودیگرمتصدی ها کار وبخش صمعی وبصری ورسیدگی به شکایات و...راانجام میدهند.

درروزاول باحضور درشهرداری درمراسم افتتاحیه پارک سرباز که باحضور استاندارونماینده محترم شهر من هم دراین مراسم شرکت کردم.

 

 

+ نوشته شده توسط یاشار کاوه در پنجشنبه دهم آذر 1390 و ساعت 10:40 |


Powered By
BLOGFA.COM