بسم تعالی

امروز تخصص درزمینه های علمی وعملی با توجه به پیشرفت همه جانبه وروزافزون علوم وفنون مختلف امری اجتناب نا پذیر است رشته علوم وارتباطات اجتماعی روابط عمومی ازاین تحولات بی نصیب نمانده وضرورتتحقیقات ومطالعات در مورداین رشته نیزکاملا احساس می شودواز آنجا که گسترش کیفی ارتباطات جمعی وتوسعه کمی وسایل ارتباطی وبدنبال آن سرعت انعکاس رویدادها باتوجه به گسترش وسایل وابزارتکنولوژی دررقابت های حرفه ای هرروز قوی تر میشود وتخصص درزمینه روابط عمومی که به عنوان هنر ارتباطات امری است غیر قابل انکار در بررسی نظام اطلاع رسانی در رشته روابط عمومی نیاز به مطالعه وتلاش وکوشش علمی وعملی دررشته موصوف می باشد این نکته رابایداذعان داشت که فقط کارشناس روابط عمومی می تواند باداشتن علم وتجربه کارروابط عمومی وتنظیم فرایند یابه عبارتی نظام اطلاع رسانی یک سازمان ویا یک مجموعه بزرگی نظیرشهرداری راترسیم نماید درغیراین صورت یادرصورت برداشت غلط از مفهوم روابط عمومی نظام اطلاع رسانی شهردارینظامی ناکارآمدخواهدبودکه درنتیجه عملکرد منفی وبازخورد مناسبی درنزد افکارعمومی نخواهد داشت وبیشتر تبعات منفی خواهد داشت وبنابراین باتوجه تخصص ومفاهیم علمی درسیستم اطلاع رسانی باید یک الگوومدل ارتباطی واطلاع رسانی در شهرداری مشگین شهر ترسیم شود زیراشهرداریهابه عنوان منبع تامین کننده خواسته های بی شمار شهروندان در زمینه های عمرانی.فرهنگی .واطلاع رسانی میباشدچون که شهرداریها فراتراز یک نهاد خدماتی گام نهاده وبه عنوان یک نهاد اجتماعی ایفای نقش مینماید دربررسی عملکرد روابط عمومی شهرداری مشگین شهر درشش ماهه گذشته ارتباط دوسویه بامطبوعات وهفته نامه ها ی محلی واستانی برقرار گردید ونسبت به ارائه عملکرد شهرداری بارویکرد برقراری ارتباط باافکار عمومی وشهروندان اقدام گردید.نکته قابل تامل اینکه روابط عمومی بایدنکات تنظیم خبر وبه عبارتی باتکنیک های خبرنویسی آشنایی کافی داشته تااخباری که به صداوسیما ومطبوعات ارسال میگردد تائید فنی شود.برابربررسی انجام یافته درحوزه روابط عمومی شهرداری نیاز دارد نسبت به تقویت روابط عمومی الکترونیکی وراه اندازی نشریه درون سازمانی یا (داخلی)برقراری ارتباط دوسویه باروزنامه های سراسری وکثیرالانتشاراقدانات شایست انجام ومنتج به نتیجه گردد.

شهرداری مشگین شهرفقط ازطریق هفته نامه های خود ودربعضی مواقع مهم وضروری ازروزنامه کثیرالنتشاربرای اطلاع رسانی برنامه های خود اقدام میکنند. وبه تازگی اقدامی تحت عنوان ماه نامه شهرداری درنظراست که بعدطی مراحلی دربطن شهرداری گنجانده خواهد شد.

شهرداری مشگین شهربادراختیارداشتن یک خبرنگار کارهای انتقال اطلاعات را درحدمطلوب انجام میدهد.

دراین دستگاه اطلاع رسانی به کارکنان واشخاص مهم ازطریق دعوت نامه به اطلاع میرسد.به تازگی سامانه پیام کوتاه تحت عنوان واریزحقوق کاکنان به تلفن همراه هرکارکن ارسال می شودوکارکنان ازواریز حقوق ماهانه خودمطلع میشوند.هفته نامه های محلی اعم از هفته نامه خیاو0ساوالان0حقیقت وروزنامه استانی ارس ویک روزنامه بنام روزنامه وراوی نام قدیم مشگین بدلیل برخی مواردتعطیل شد که روزانه چندخبر ازطریق روابط عمومی جمع آوری میشود وبعدیک هفته درهفته نامه های فوق الذکربه چاپ میرسند. تعدادبازدیدهایی که ازسایت خبری شهرداری مشگین شهرانجام شده است که آمارجالبی ست روزانه 30تا40 نفربازدیدکننده دارد 0واین به این دلیل است که هیچ خبرانعکاس پذیروخبرتازه ای وجودندارد که بخواهدمخاطب رابه سمت خودش بکشاند.

خبرهادرسایت meshkin sity.ir منعکس میشود./

 

+ نوشته شده توسط یاشار کاوه در پنجشنبه بیست و چهارم آذر 1390 و ساعت 11:41 |

بسمه تعالی

درهفته دوم با در نظر گرفتن برنامه علمی درس کارورزی رشته روابط عمومی که از ناحیه دانشگاه صادر گردیده پس از طی فرایند مربوط به معارفه نسبت به مطالعه مجموعه کتابها ومنابع موجود در شهرداری جهت اشنایی بیشتر با وظایف ذاتی شهرداری اقدام نموده ودر بازدیدی که از واحدهای شهرداری وتعامل دوسویه ومراجعین وماموریت شهرداری در حوزه اداری ومالی وخدماتی وعمرانیوفرهنگی اطلاع رسانی وآشنایی باسلسله مراتب اداری شهرداری وارتباطات برون سازمانی ودرون سازمانی داشته نسبت به تعامل وهمکاری با کارشناس روابط عمومی وامور اداری اقدام گردید ونسبت به طراحی فرم مربوط به ارائه اخبار وعملکرد شعبات شهرداری جهت تجزیه تحلیل اطلاعات ودرج درفرم ارسالی از ناحیه روابط عمومی اقدام گردید.

شهرداری مشگین شهرمتشکل از قسمتها وبخش های مختلف اعم ازمعاون شهرداروامورمالی0امور کارپردازی0امورفرهنگی0دفترفنی0دبیرخانه0دفترعمرانی0پلیس ساختمان0امرحقوقی0انبارداری0دفترمستقل اطلاعات0واحددرآمدونوسازی0اموراداری وکارگزینی ویک واحدمستقل برای امورات تبلیغی اعمئ از تحریرپلاکاردوامورات چاپی مانندبنرو...رادراین دستگاه یعنی همان شهرداری مشگین شهرنام برد.

شهرداری وظیفه نظارت بررفتارشهروندی شهروندان که همان نظارت بر نظافت ومحیط شهراست رابرعهده دارد.ایجادفضایی مناسب یرای شهرازنظر محیطی وتوریستی وایجاد امکانات رفاهی وتفریحی ورسیدگی به جداول شهری وآسفالت شهرورسیدگی به ساخت غیرقانونی منازل وساختمان ها ونظارت بر زمین های روستایی وشهری و...ازجمله وظایف مهم شهرداری به شمار می آید.

وحال به وظایف دیگربخش های شهرداری کا درفوق نام برده شدمی پردازیم: امورمالی:برای رسیدگی به حسابداری وحسابرسی سازمان برای واریز حقوق کارکنان وبازنشستگان.امورکارپردازی:برای رسیدگی به کارهای اداره اعم ازخریدابزارها ووسائل موردنیازخودروهاوداخل سازمان مانندچاپگرهاومیزووتمام اقلامی که دریک دستگاه یااداره مورد نیازاست ازوظایف مسئول بخش کارپردازی است.دفترفنی:نظارت براجرای صحیح ساخت وسازساختمان وصدور قانونی نقشه وتائید آنوهمچنین این بخش به طورمجزا یک نفر کارشناس برای اندازه گیری متراژزمین وتشخیص محدوده بودن آن درشهریاخارج شهرازجمله مزیت این بخش میباشد.دبیرخانه:برای رسید وثبت نامه هاودستورالعمل ها وثبت دردفترثبت مخصوص اداره وپیوست آن به سایرواحدهای مربوطه وهمچنین دراتاق دبیرخانه دونفرتاپیست یک آقاویک خانم برای تایپ نامه هاومرخصی های کارکنان و...مشغول به کارهستند.

پلیس ساختمان:مسئول رسیدگی به ساخت وساز غیرقانونی ساختمان ها به طورشبانه روزی همراه با یک نفر مامورکلانتری می باشد.امورحقوقی:مسئول رسیدگی به شکایات مردمی ودعاوی ملبین اداره وارباب رجوع دررابطه با زمین ساختمان وصدمعابرومغازه هاو...میباشدراانجام میدهد.انبارداری :که درپشت حیاط شهرداری درزیرزمین قراردارد مسئول خریداری وپخش اقلام مصرفی کارکنان براساس اعلام وزارت بازرگانی به صورت کوپن یاپولی است را انجام میدهدوهمچنین ابزارووسائلی که خراب یامورد استفاده نیست رادر انبارمخصوص نگهداری میکند.دفتراطلاعات:این بخش که درحیاط ودردرب وورودی شهرداری است مسئول رسیدگی به تماس های دریافتی وخروجی ازاداره راتنظیم یابرای وصل به داخل بنابه درخواست کارکنان انجام میدهد وهمچنین نیازهای ارباب رجوع ازجمله راهنمایی رانیزبرعهده دارد.درکل مسئول نظارت برامورمخابراتی است.واحددرآمدونوسازی:دراین بخش مسئول درآمدونوسازی امورات مربوط به به عوارض شهرداری عوارض خودروها وساختمتن هاومالیات وعوارض پیاده روها عوارض مربوط به تبلیغات بازاری کسبه هاوتیزرهای تبلیغی رابرعهده دارد.امراداری وکارگزینی :مسئول رسیدگی به چگونگی استخدام وبازنشستگی کارکنان و...رابرعهده داردوهمچنین روابط عمومی زیرنظرمستقیم امراداری کارمیکند.

 

 

+ نوشته شده توسط یاشار کاوه در پنجشنبه دهم آذر 1390 و ساعت 10:41 |

بسمه تعالی

باعنایت به مطالب ارائه شده در خصوص واحد کارورزی که توسط استاد گرامی جناب آقای میردولت موسوی در طول ترم ارائه شده است اینجانب یاشار کاوه دانشجوی روابط عمومی درراستای انجام وظایف علمی خودبرای گذراندن واحدعلمی وکارورزی رشته روابط عمومی پس ازطی مراحل اداری وصدورمعرفی نامه حضورخودرادرشهرداری مشگین شهراعلام نموده وپس از شناسایی نسبت به معرفی به واحد روابط عمومی جهت شروع کارورزی اقدام گردید ودربدوامرتوسط روابط عمومی شهرداری با ساختارنیروی انسانی ومدیریت شعبات شهرداری ووظایف ذاتی شهرداری آشنا شده وطی مذاکرات انجام یافته بااموراداری شهرداری وروابط عمومی وارائه نقطه نظرات ویافته های علمی خواستار همکاری بیش از پیش عوامل محترم شهرداری با اینجانب شدندودر ادامه اینجانب با شهردار محترم مشگین شهرنشستی داشته وآمادگی خود را برای همکاری لازم درزمینه روابط عمومی اعلام نموده ام.

واحدروابط عمومی مشگین شهرمتشکل از مسئول روابط عمومی ودو نفرمتصدی روابط عمومی که دراطاق مشترک باشهردار درفعالیت است.دراین واحدمسئول روابط عمومی فقط کارهایی که دروظیفه آن میباشد راانجام میدهدودیگرمتصدی ها کار وبخش صمعی وبصری ورسیدگی به شکایات و...راانجام میدهند.

درروزاول باحضور درشهرداری درمراسم افتتاحیه پارک سرباز که باحضور استاندارونماینده محترم شهر من هم دراین مراسم شرکت کردم.

 

 

+ نوشته شده توسط یاشار کاوه در پنجشنبه دهم آذر 1390 و ساعت 10:40 |


Powered By
BLOGFA.COM